Regulamin wizyt

Czas zajęć

 1. Długość zajęć terapeutycznych jest zależna od rodzaju zajęć i informacja o nim jest przedstawiona w cenniku.
 2. Czas terapii może zostać skrócony w przypadku nadmiernego zmęczenia dziecka lub innych przeciwwskazań medycznych.
 3. W przypadku spóźnienia się dziecka, terapeuta nie ma obowiązku przedłużenia zajęć.

Płatności

 1. Płatność za zajęcia odbywa się gotówkową lub kartą płatniczą. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość dokonania przelewu na konto bankowe Dobrego Startu.
 2. Osoby zainteresowane wystawieniem faktury proszone są o wcześniejsze przekazanie tej informacji terapeucie lub w rejestracji.
 3. Nie ma możliwości wystawienia faktury na firmę na podstawie paragonu.

Zgłaszanie nieobecności

 1. W przypadku nie zgłoszenia nieobecności dziecka na zajęciach lub zgłoszenia nieobecności w przeddzień zajęć po godzinie 18, należy pokryć opłatę za terapię w całości.
 2. W przypadku nieobecności zgłoszonej do godziny 18 dnia poprzedzającego terapię, opłata za zajęcia przechodzi na kolejny miesiąc lub jest możliwość odrobienia zajęć w wolnym terminie.
 3. Zgłoszenie nieobecności następuje poprzez rozmowę telefoniczną lub wysłanie smsa na numer telefonu 505 800 840.

Zasady korzystania z karnetu 3 miesięcznego

 1. Karnet jest imienny i tylko wymieniona osoba może z niego korzystać.
 2. Użytkownik karnetu zobowiązany jest do okazania go przed każdą wizytą (spotkaniem ze specjalistą) w celu potwierdzenia przybycia na terapię.
 3. Karnet nie podlega wymianie sprzedaży ani żadnej innej formie zbycia lub odstąpienia. Użyczanie osobom innym niż wymienione w karnecie powoduje jego wygaśnięcie.
 4. Karnet jest ważny przez 3 następujące po sobie miesiące, data rozpoczęcia i wygaśnięcia karnetu podana jest na karnecie.
 5. Rachunek za karnet wystawiany jest na życzenie, w dniu płatności za karnet.
 6. Karnet obejmuje 12 spotkań (wizyt).
 7. Karnet nie obejmuje spotkań (wizyt) diagnostycznych.
 8. Użytkownik karnetu ma zagwarantowany wcześniej ustalony termin spotkań (wizyt) u danego specjalisty.
 9. Korzystanie z karnetu gwarantuje cenę spotkań (wizyt) na niezmiennym poziomie.
 10. Opłata wniesiona za karnet nie podlega zwrotowi bez względu na liczbę wykorzystanych spotkań (wizyt).
 11. Zagubienie karnetu nie powoduje jego wygaśnięcia.
 12. W przypadku nie zgłoszenia nieobecności dziecka na zajęciach lub zgłoszenia nieobecności w przeddzień zajęć po godz. 18 lub w dniu zajęć, opłata za spotkanie przepada i nie podlega zwrotowi.
 13. Niewykorzystane spotkanie (wizyty) z powodu nieobecności specjalisty, odbędzie się w innym wspólnie ustalonym terminie.
 14. W przypadku dłuższej nieobecności specjalisty dopuszcza się realizowanie w ramach karnetu spotkań u innego specjalisty o takich samych lub wyższych kompetencjach, w innym wspólnie ustalonym terminie.

Bezpieczeństwo

 1. Za bezpieczeństwo dziecka oczekującego na zajęcia odpowiadają rodzice/opiekunowie.
 2. Zabrania się wchodzenia do sal terapeutycznych bez osoby prowadzącej zajęcia.
 3. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się odbierać dziecko w ustalonym czasie po zakończeniu zajęć.
 4. Terapeuci i rejestracja nie ponoszą odpowiedzialności za dzieci nieodebrane przez rodziców/ opiekunów po zakończeniu zajęć.