Cennik zajęć terapeutycznych

NDT-Bobath
Spotkanie konsultacyjno - diagnozujące u terapeuty NDT - Bobath (diagnoza rozwoju ruchowego, instruktaż pielęgnacyjny, dobór sprzętu rehabilitacyjnego)
/45-60 min/
170.00 zł ,
---------------
Terapia NDT-Bobath
/60 min/
110.00 zł


Integracja Sensoryczna

Diagnoza Integracji Sensorycznej - dwa spotkania diagnozujące po 55 min, trzecie spotkanie z rodzicami – omówienie diagnozy, ustalenie planu terapeutycznego.

300.00 zł
------------------
Terapia Integracji Sensorycznej
/55 min/
90.00 zł
Terapia Integracji Sensorycznej 2 razy w tygodniu
/2x55 min/
85.00 zł
Rediagnoza Integracji Sensorycznej na życzenie Rodzica 300.00 zł


Korekcja wad postawy
Konsultacja fizjoterapeutyczna w celu zdiagnozowania wady postawy i opracowaniu indywidualnego planu terapii.
/60 min/
150.00 zł
-----------------
Terapia korygowania wad postawy
/60 min/
90.00 złTerapia logopedyczna i neurologopedyczna

Spotkanie diagnozująco-konsultacyjne
/60 min/
120.00 zł
Terapia neurologopedyczna
/45min/

Terapia logopedyczna
/60min/ 

Terapia logopedyczna
/30min/
80.00 zł


90.00 zł


60.00 złKonsultacje:


lekarz rehabilitacji lek. med. Grażyna Szymańska 180 zł

neurologopeda mgr Magdalena Bednarczyk 150 złRozliczanie zajęć terapeutycznych (NDT-Bobath, SI, Korektywa, Terapia logopedyczna

1. Okresem rozliczeniowym jest jeden miesiąc kalendarzowy.

2. Zajęcia odbywają się w dni powszednie i w soboty, z wyjątkiem dni świątecznych.

3. Rodzic/opiekun wnosi z góry opłatę za najbliższy miesiąc terapii.

4. Zajęcia opłacić można gotówką na pierwszych zajęciach terapeutycznych w danym miesiącu.

5. Brak wpłaty może być powodem nieprzyjęcia dziecka na zajęcia terapeutyczne.

6. Opłata za zajęcia nie zrealizowane w danym miesiącu jest przenoszona na następny miesiąc i rozliczana na podstawie listy obecności.

7. Rodzic/opiekun ma obowiązek na początku miesiąca zgłosić planowane nieobecności dziecka /np. planowane wyjazdy/ i uzgodnić ewentualne przesunięcia zajęć na inny termin.

8. W przypadku niemożności uzgodnienia zastępczych terminów kwota wpłaty zostanie pomniejszona o pełną wartość zajęć zgłoszonych jako odwołane.

9. Spóźnienie na zajęcia nie powoduje przesunięcia ich w czasie, ani nie zmniejsza ich ceny.

10. Zasady rozliczeń w przypadku odwoływania zajęć:

zajęcia można odwołać najpóźniej do godziny 17 dnia poprzedniego. Odwołanie zajęć po godzinie 17 poprzedniego dnia skutkuje koniecznością uiszczenia 100% kosztu odwołanych zajęć.

11. Aby odwołać zajęcia należy:

skutecznie, telefonicznie lub za pomocą smsa powiadomić terapeutę o odwołaniu zajęć /automatyczna sekretarka, mail nie gwarantuje dotarcia informacji w należytym czasie/.  Przypadki zdarzeń losowych uniemożliwiających udział dziecka w zajęciach będą rozpatrywane indywidualnie.

12. Zajęcia odwołane z winy terapeuty - przenosimy na inny możliwy do uzgodnienia termin. W przypadku niemożności uzgodnienia zastępczych terminów kwota wpłaty zostanie przeniesiona na następny miesiąc.

13. W przypadku wcześniejszego zakończenia/przerwania terapii niewykorzystana kwota podlega zwrotowi.